2.2 Bijsluiter
De Mens is het enige schepsel dat weigert te zijn wat hij is
~ Albert Camus
Het heeft mij altijd mateloos gefascineerd hoe het mens-zijn in al zijn varianten uiteindelijk slechts op basis van 'biologische overeenkomsten' bepaald wordt, zeker in het materialistische mensbeeld. De paradox is dat daardoor onmenselijke mensen (kunnen) bestaan; wezens die alle materiële kenmerken van een mens vertonen maar zich ronduit onmenselijk gedragen, en toch (blijkbaar) volgens iedereen nog steeds mens zijn... 
We worden echt allemaal geboren als dieren, als biologische creaturen, met de potentie om mensen te worden. En vanaf dat startpunt kunnen we een dier blijven, of ons ontwikkelen tot beesten, of ons ontwikkelen tot mensen. Dat verklaart het wezen van onze biologische variant op de andere primaten: geheel tegen de evolutietheorie van Darwin in blijkt een groot deel van de exemplaren van het mensdier niet te (willen) overleven door zich aan te passen aan de veranderingen in zijn omgeving, maar andersom: overleven door de omgeving mateloos aan te passen aan de eigen wensen en verlangens. Het grote deel van de exemplaren van het mensdier dat op deze manier contra-evolutionair de wereld naar eigen hand wil en weet te zetten noem ik Hoofdmensen. 
De intuïtieve geest is een heilig geschenk en het rationele verstand een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar eert en het geschenk heeft vergeten. ~Albert Einstein* 
We leven in een wereld van Hoofdmensen, gecreëerd en gecontroleerd (beheerst) door Hoofdmensen. De paradigma's binnen onze nu bijna volledig synthetische, 'plastic' leefomgevingen en de bijbehorende kunstmatige en onnatuurlijke processen zijn (na)gebouwd op puur mechanische principes: de wereld als machine. De natuurlijke echtheid van bijna alles is vervangen door de 'betere' rationele en simpeler synthetische versie waarvoor geen intuïtie meer nodig is... We hebben daardoor een 'menselijke wereld' gecreëerd die per saldo onnatuurlijk en onmenselijk is. En we hebben een harteloze definitie van 'de mens' bedacht die slechts rationeel kloppend is gemaakt. Met dit boek stel ik de hamvraag aan de orde: aan wie laten we de regie van ons leven over? Het Hartmens™ model geeft de mogelijkheid om te 'doorzien' hoe dat blijkbaar bij onszelf en bij andere mensen ‘zit’. Dat het aannemelijk is dat Dick Maas de regie over zijn leven op het niveau van het brein belegt, bijvoorbeeld. En dat hij daarmee tot de overgrote meerderheid behoort zoals blijkt uit onze wereld. Dit boek is vooral een pleidooi om de regie over jouw leven zo hoog mogelijk te leggen; op het niveau van het hart. Albert Einstein noemde ruim vijftig jaar geleden de maatschappij al een product van de dienaar 'hersenen'; van het rationele verstand, en hij zei dat wij de heilige gave van de intuïtieve of metafori­sche geest (slechts bereikbaar via het hart) toen al volkomen waren vergeten… 
graphic
Manhattan. Links origineel. Rechts het werk van (hoofd)mensen.**
"Elk mens krijgt een smaller en smaller kennisgebied waarin hij een expert moet zijn om te kunnen concurreren met andere mensen. De specialist weet meer en meer over steeds minder en minder en uiteindelijk weet hij alles over niets." ~Konrad Lorenz 1903-1989, Oostenrijks Zoöloog en Etnoloog.
Ook in de wetenschap is intussen een groeiend besef van de grote risico's en nadelen van het ongeremd specialiseren en 'steeds meer weten van steeds minder' doorgedrongen, en dringt het besef van de inter-afhankelijkheid van alles door. Van alles!. Er is zeker een acute noodzaak tot ook het herstel van de balans tussen dogmatische 'zuivere wetenschap' en 'de rest', inclusief de filosofie en de kunst. Dit boek is geschreven vanuit de optiek van de Cognitiewetenschap (zie hierna) een interdisciplinaire tak die weer een breder, opener, toepassingsgerichte en onderzoekende wetenschapshouding mogelijk maakt. 
graphic
Het Hartmens™ model in dit boek is een typisch 'product' van deze interdisciplinaire benadering, dus vanuit zowel de neurowetenschap als vanuit antropologie, informatiekunde, psychologie, taalwetenschap, onderwijs en filosofie. En vanuit de rest, ofwel terug naar de natuurlijke, originele en totale ervaring (perceptie, beleving).
Het Hartmens™ model biedt ook impliciet een verklaring voor hoe-het-zo(-ver)-kon-komen en een solide raamwerk voor de oplossing/uitweg. Een wetenschappelijk model dat de intuïtieve geest van harte uitnodigt de knecht (het verstand) eens stevig aan te pakken. 
Dit boek is dus ook een kennismaking met de Hartmens, inclusief het Hartmens™ model, en een handreiking aan Hoofdmensen om er praktisch mee aan de slag te gaan. Het Hartmens™ model brengt vooral simpele structuur en inzicht en voegt dimensies en inhoud toe aan bekende bestaande modellen en maakt ze completer en meer toepasbaard. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Cynefin model van Dave Snowden, Het 7Habits model van Stephen Covey, de Piramide van Maslow, het Hersenkundig dementie-model van Anneke van der Plaats, het Kennismanagement model van Mathieu Weggeman, de 'Waardenketen van Gedrag' van Paul Jansen / Joop Swieringa, het Super Brain model van Deepak Chopra tot en met het evolutie-model van Darwin, en dat van Ken Wilber. 
_______________________________
* "Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat." ~Albert Einstein
** Time-travel Photography - dornob.com