6.1 Metafysica / God
In India, maar ook wel daarbuiten, gebruiken veel mensen zowel bij ontmoetingen als bij het afscheid nemen het Namasté gebaar. Het blijkt een gebaar te zijn dat goed past bij de strekking van dit boek: Wij zijn ons Hart. Desgevraagd legt Aadil Palkhivala, een Yogaleraar, Advocaat en Spreker, de betekenis achter Namasté uit: 
"Het gebaar Namasté vertegenwoordigt de overtuiging dat er een goddelijke vonk in ieder van ons zit, dat is gelegen in het hart (chakra). Het gebaar is een erkenning van de ene ziel door de ziel in de ander. Het woordje betekent letterlijk "buig ik jij" of "Ik buig voor jou". Voor het uitvoeren van Namasté worden de handen samen op het hart geplaatst, de ogen worden gesloten en het hoofd wordt gebogen. Dit is een uiting van een bijzonder diepe vorm van respect. In het westen wordt tijdens het buigen het woord Namasté uitgesproken, in India is het gebaar op zich voldoende duidelijk."
Voorbij de formuleringen op niveau 4 van dit model, en zeker voorbij niveau 4, is het onmogelijk nader te specificeren. Met elke poging daartoe 'moeten' we immers 'afzakken' naar onze mogelijkheden om te benoemen, communiceren, rationaliseren en dat kan alleen op bovenbrein niveau (3). Einstein formuleerde het als volgt: "Ik zie een patroon, maar mijn fantasie kan zich geen beeld vormen van de maker van dat patroon. Ik zie een klok, maar ik kan me de klokkenmaker niet voorstellen. De mens is niet in staat de vier dimensies te begrijpen, laat staan zich een God voor te stellen voor wie duizend jaren en duizend dimensies als een enkele zijn?" (The Expanded Quotable Einstein, Princeton University Press, 2000 p. 208)
Ik heb ervoor gekozen om alles wat voorbij niveau 4 ligt aan te duiden met God en geen nadere specificatie van dat God te geven. Het woordje God geeft in dit boek alles aan wat niet uitgelegd kán worden en wat voorbij het niveau van het Hart ligt. Elke nadere duiding van God is de projectie van de lezer; het automatisch laten lopen van een gedragsprogramma in het brein. 
Wel is mijn boodschap dat het Hart de interface tussen de natuurlijke, biologische mens en God is, en ik benoem enkele fenomenen waar dat 'Goddelijke' zich in dat natuurlijke, biologische menswezen mee uitdrukt; herkenbaar is. Verder kunnen we van onze eigen geschiedenis leren dat elke uitweiding, invulling, duiding, verklaring, uitleg, verbijzondering van God voor heel veel mensen onlosmakelijk tot rationalisering van God leidt, en daarmee afdoet aan God
Einstein legde het mooi 'rationeel' uit en de Belgische schilder Magritte gaf het fenomeen waar Einstein en ik op doelen weer met dit schilderij.
graphic
Voor de grote groep Hoofdmensen die gepassioneerd geloven in het ongeloof, en daarom 'gedwongen' en/of geprogrammeerd zijn een (negatieve) betekenis aan het woord God te geven die ik per definitie juist niet bedoel, geef ik het advies het woord God te vervangen door Metafysisch. Ik (be)doel met beide woorden, God en Metafysisch, op hetzelfde. 
Wikipedia daarover: “Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming (fysica), maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat haar constitueert. Als zodanig beschouwd is metafysica ook de grondslag van de wetenschappen omdat die uitgaan van een zekere aanname over de aard van de werkelijkheid. Oorspronkelijk betekende de term Wat na de natuur (fysica) komt, gebaseerd op werken van Aristoteles die volgden op zijn 'Fysica'. 
De term metafysica is oorspronkelijk afkomstig van Andronicus van Rhodos, de eerste uitgever van de persoonlijke geschriften van Aristoteles die de verhandelingen die in zijn uitgave volgden op diens Fysica Ta meta ta fysica noemde, waarmee hij slechts aangaf dat de boekrollen "op de boekenplank" volgden "na de Fysica". Deze werken gaven hun naam aan de erin behandelde vraagstukken, die later dus als typisch "metafysisch" werden gezien. Aristoteles zelf gebruikte de term metafysica niet, maar spreekt over 'eerste filosofie'. De 'eerste filosofie' gaat vooraf aan alle andere wetenschappen en poogt een inzicht te verkrijgen in de eerste oorzaken van al wat is.”
N.B. Religies zijn een conceptuele weergave van een perceptuele wereld: de wereld waarmee ons Hart de verbinding maakt vanuit lichaam naar geest, of feitelijk bij Hartmensen juist andersom. Hartmensen hebben er vooral geen moeite mee om hun hart te volgen ook al lijken er rationeel of emotioneel dingen niet te kloppen. Het verlangen van elke mens naar de zaken van waaruit, en waarmee, ons Hart contact heeft wordt door Hoofdmensen doorgaans als 'het verlangen naar God' genoemd, en daar is op zich niets mis mee. Waar het doorgaans fout gaat is dat elke conceptualisering van God door Hoofdmensen als letterlijke beschrijving, als rationele en complete waarheid wordt beschouwd. Dit is de verklaring waarom de hartgevoelde waarheid dat God Liefde is door Hoofdmensen probleemloos uitgewerkt kan worden in haatvolle veroordeling en zelfs doodslag wanneer een ander hun rationele projectie niet volledig overneemt. Hoofdmensen zijn zo bedreven in het compartimenteren (in hokjes verdelen) dat ze de tegenstrijdigheid tussen hun eigen religie en hun eigen gedrag niet meer (kunnen/willen) zien. Laat ik het zo formuleren: wie zich aan Jezus wil verbinden doet er goed aan Jezus in zijn/haar hart te laten in plaats van in zijn/haar hoofd.