9.1 Hartmensen
Geduld. Vriendelijkheid. Vrijgevigheid. Nederigheid. Hoffelijkheid. Onzelfzuchtigheid. Goed humeur. Argeloosheid. Oprechtheid. Al deze dingen samen maken de Allerhoogste Gave. ~Paulo Coelho
Hartmensen leven vanuit hun hart. Zij stellen zich bewust open voor hun hart. Het hart legt het verband tussen wat essentieel is (zoals Ken Wilber het ook noemt: de Geest) en alles wat met de materiële mens te maken heeft; het fysieke maar ook het emotionele en het rationele. Hartmensen onderscheiden zich van Hoofdmensen in dat zij zich maximaal laten leiden door alles waar hun Hart verbinding mee maakt en al het andere (de Hoofdmens) daar ondergeschikt aan te maken. Het brein van Hartmensen staat in dienst van het Hart en is daaraan ondergeschikt.
Hartmensen onderscheiden zich in het bijzonder door de aandacht voor bewustzijn en de focus op het nu-bewust-zijn. Liefde, empathie, spiritualiteit, intuïtie; het zijn menselijke aspecten die alleen op het hart-niveau beschikbaar zijn, en vanaf dat niveau hun invloed en uitwerking op de drie lagere niveaus (Hoofdmensen) uitoefenen. Andersom is onmogelijk. Het bijkomende effect van Hartmensen is dat uiteindelijk alles tot energie is terug te brengen, en dat de meeste energie door het Hart wordt uitgezonden plus dat deze energie andere energieën beïnvloedt. 
In de verwijzing naar het hart krijg ik regelmatig de ‘correctie’ te horen dat het hart slechts een metafoor is. In werkelijkheid echter is het leven de metafoor voor de perceptuele en essentiële zaken waarnaar het Hart de deur, de verbinding is. 
 
graphic
Hierboven staan de sleutelwoorden van het vierde (hart) niveau waar in de eerste drie niveaus vaak de 'lagere' steekwoorden teruggevonden worden. Bijvoorbeeld is de kennisbasis op Hart-niveau (4) Attitude waarbij daar op niveau 1 t/m 3 informatie (1), ervaring (2) en vaardigheden (3) staan, samen de vier aspecten van Kennis zoals geleerd door Prof. Mathieu Weggeman in volgorde van invloed en belang: Kennis = I x EVA = Informatie x Ervaring, Vaardigheden Attitude.
graphic
Hartmensen worden gestuurd door de keuze voor hun hart wat betekent dat Bewustzijn, Liefde en Positiviteit al het andere kleuren en richting geven. Let wel: liefde is geen rationele of emotionele affectie (niveau 3 en 2) of lichamelijke lust (niveau 1) en positivteit is geen oordeel op rationeel niveau (#3). 
Positief staat voor zonder oordeel accepteren, bevestigen. Het geeft precies de Hart-houding aan: zonder oordeel. Negatief daarentegen is: beschouwen mét een oordeel. 
9.1.1 Liefde
Volgens Van Dale is Liefde:
lief·de (de; v; meervoud: liefdes, liefden)
  1. 1 warme genegenheid: tussen die twee was het liefde op het eerste gezicht bij de eerste ontmoeting; (de) liefde bedrijven seks hebben
  2. 2 oprechte en warme belangstelling; het prijs stellen op: liefde voor de kunst
  3. 3 voorwerp van liefde: zijn eerste liefde
Volgens de Wikipedia betekent Liefde: "… de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp. De betekenissen die er aan gegeven worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk geïnspireerd." Verder legt de Wikipedia veel uit over 'soorten liefde' en vooral ook de (wetenschappelijke) link tussen chemische reacties in de hersenen en liefde/verliefdheid.
C.S. Lewis schreef in 1960 een boek met de titel "The Four Loves" (de vier soorten liefde) en baseert deze vierdeligheid op de vier woorden die de Griekse taal voor liefde kent: Storge, Philia, Eros en Agape ofwel genegenheid, vriendschap, eros/romantiek en onvoorwaardelijke liefde, ook wel liefdadigheid genoemd. Voor Hartmensen is er echter slechts één Onvoorwaardelijke Liefde, en is elke andere 'vorm van liefde' gericht op, en beperkt tot, een bepaald niveau, zoals sex (liefde bedrijven) zich voornamelijk richt op het lichamelijke niveau 1. Maar het is voor Hartmensen een uiting van dezelfde onvoorwaardelijke liefde. 
graphic
Voor Hartmensen zal een bepaalde omschrijving van Liefde altijd worden bezien vanuit de holistische perceptie van Liefde, die dus onvoorwaardelijk is. En hier speelt zich, op deze bladzijde, het grote debacle tussen Hartmensen en Hoofdmensen af: de beschrijving (concept) is niet wat wordt beschreven (perceptie), en hier probeer ik dus de objectieve perceptuele Liefde te beschrijven in termen die een subjectief conceptueel Hoofdmens zou kunnen begrijpen. En dat kan dus per definitie niet. 
Er is echter een beschrijving van Liefde waarvan ik denk dat 'zelfs' Hoofdmensen er iets mee kunnen, zelfs meer mee kunnen dan met een rationele en 'wetenschappelijke' beschrijving. Ik kan dat echter per definitie niet bepalen, dus ik laat deze intrigerende beschrijving gewoon volgen, en ik laat het verder geheel aan u: “Liefde is geduld en goedheid. Liefde kent geen jaloezie, kent geen leeg en oppervlakkig vertoon en kent geen arrogantie. Liefde is niet grof en niet egoïstisch. Liefde laat zich niet boos maken en liefde rekent het kwaad niet aan. Liefde verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Liefde verdraagt alles, liefde gelooft alles, liefde hoopt alles, liefde volhardt in alles. Liefde zal nooit vergaan.” (Bewerkt naar ~1Kor13, 4-8)
Voor hier 'moet' u het maar doen met deze conceptuele(!) beschrijving van Liefde zoals Hartmensen deze, volgens mij, ervaren(!). En in hun gedrag uitdragen en tonen. 
9.1.2 Mind - 正念
graphic
In het Hartmens™ model staat dit hartje met twee Chinese tekens. De vertaling van 正念 is: mindfulness; aandacht; opmerkzaamheid; bewuste aandacht.
In Asië is in veel talen het woord voor Hart en het woord voor Mind exact hetzelfde woord. In dit boek wordt daarop gedoeld door de verwijzingen naar 正念 wat een aantal verschillende betekenissen tegelijkertijd heeft. Zo staat 正念voor zowel Mindfulness, bewuste aandacht, opmerkzaamheid als voor Hartelijkheid en zelfs voor 'Beter Denken'! 
Het woord 'Mind' raakt steeds meer in gebruik, ook in Nederland. Veel mensen weten echter niet wat Mind precies betekent en/of aangeeft en mede daarom zie je steeds vaker dat het woord Mind wordt gebruikt als vervanging van woorden als hersenen, brein of gedachten. Dat is echter verwarrend onjuist. Vanaf de 12-de eeuw doelde in de Westerse wereld, voornamelijk via het Engels, het woord Mind op geheugen maar ook op gedachten, en vooral het gewaar zijn daarvan. Uitdrukkingen als 'bear in mind', ‘mind you’ en 'call to mind' en het omgekeerde 'pay no mind' (1916) verwijzen naar deze geheugen betekenis. Sinds eind 17-de eeuw is daar het 'zorgen voor' bij gekomen (to Mind; to take care of, look after). 
Als zelfstandig naamwoord staat Mind al vele eeuwen voor "het element van een persoon dat hen in staat stelt om te denken en te voelen, om zich bewust te zijn van de wereld en van hun ervaringen; Mind is het vermogen van het bewustzijn en van het denken." In het Hartmens™ model staat 'denken' echter op niveau 3 (het bovenbrein) en staat 'bewustzijn' op niveau 4 (het hart). Dat klopt wanneer je je realiseert dat het denken van het bovenbrein vanuit bewustzijn dus Mind heet, maar het denken zonder dat bewustzijn dus niet, want dat is een fundamenteel ander 'denken'. De beste vertaling van Mind is (daarom) Geest
Het samengestelde woordteken  bestaat uit twee andere woordtekens, namelijk  en . Het eerste teken  staat voor 'Nu' en 'Eeuwig' en 'Dit' terwijl  staat voor 'Hart' en voor 'Mind'; 'Geest'.  op zichzelf staat voor 'studie' en 'onderzoek'.
Wat wellicht het allerbelangrijkst om te onthouden is dat alleen met het leiderschap van het hart de lagen daaronder (in het Hartmens™ model) goed en coherent kunnen functioneren. Zonder het hart en wat daarbij hoort is er geen sprake van 'mind' noch van 'beter denken'. 
9.1.3 Religie
Religie is geloof in de ervaring van iemand anders. Spiritualiteit is je eigen ervaring. ~Deepak Chopra
Voor Hartmensen is religie een beperkte, conceptuele uiting van spiritualiteit. Hartmensen begrijpen dat je niet vanuit conceptuele, rationele uitingen tot perceptie en (h)erkenning van Spiritualiteit kunt komen: spiritualiteit komt immers vanuit je eigen Hart. Wel helpen religies de Hartmensen om hun aandacht bewuster te richten op spiritualiteit en in die zin is religie, elke religie, een conceptueel hulpmiddel om spiritualiteit te her-inneren. Het opvallendst van Hartmensen is dat zij geen tegenstrijdigheid in religies ervaren ook al ervaart de rationele mens die wel degelijk. Dat komt vooral omdat religie in de perceptie van Hartmensen per definitie uit metaforen over spiritualiteit is opgebouwd. 
Als een man met de grootste overtuiging tegen mij zegt 
dat voor 
hem Jezus de enige weg is, dan heeft hij gelijk. 
Als een man met de grootste overtuiging tegen mij zegt 
dat voor 
mij Jezus de enige weg is, dan heeft hij ongelijk. 
Jezus, Paulus, Boeddha, Lao Tzu ... 
ze vertelden allemaal hetzelfde verhaal ... 

en telkens veranderden mensen die verhalen zodat 
ze pasten bij de bedoelingen van een vals idool: Ego. 
Hoewel er vele, vele wegen zijn naar 
de Grote Vader/Moeder ... en die wegen 
ons zeker de juiste richting kunnen wijzen, 
kunnen we alleen onszelf Thuis brengen. 
IK BEN Mijn Eigen Opstanding. 
IK BEN Mijn Eigen Verlosser. 
Ik kan alleen maar tot de Vader komen door MIJ! 
Ik ben Ziel.
Vrij naar ~Soulogy